Statut

Стонотениски Клуб

 ”ЦРВЕНА ЗВЕЗДА”

     Б Е О Г Р А Д

 Љутице Богдана 1- а

 

С Т А Т У Т

СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА

”ЦРВЕНА ЗВЕЗДА”

 

Београд, 2012. године

На основу чл. 53. ст. 3. тач. 1) и 104. ст. 4. Закона о спорту Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2011) и члана 15 Статута Стонотениског клуба “Црвена звезда”, Скупштина Стонотениског клуба “Црвена Звезда” на седници одржаној 26. јануара 2012. године усвојила је

С Т А Т У Т

 СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА ”ЦРВЕНА ЗВЕЗДА”

Б Е О Г Р А Д

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1.

Стонотениски клуб “Црвена Звезда” (у даљем тексту Клуб), је добровољна и непрофитна спортска организација основана као удружење грађана.

 Клуб је основан 04.03.1945. године у Београду.

 НАЗИВ И СЕДИШТЕ

 Члан 2.

 Назив ове спортске организације је: Стонотениски клуб ‘‘Црвена Звезда’’.

 Скраћени назив клуба је : СТК ‘‘ЦЗ’’.

 Седиште Клуба је у Београду.

 

ПРАВНИ СТАТУС

Члан 3.

 Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

 

ПЕЧАТ И ЗАШТИТНИ ЗНАК

 Члан 4.

 Клуб има печат округлог облика, укомејепоободућирилицомисписантекст ,, Стонотениски Клуб ”ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” Београд, а у средини се налази отисак заштитног знака Клуба.

 Клуб има и свој правоугаони штамбиљ на коме је ћирилицом исписан назив и седиште клуба, и на коме се налази празан простор, односно линије за уписивање броја из деловодног протокола и датума доношења одређеног акта.

Правоуганим штамбиљем рукује директор клуба или друго лице које он овласти..

Клуб има свој знак, логотип, меморандум и друге симболе, чији изглед утврђује Скупштина Клуба.

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

             Члан 5.

 Циљеви и задаци Клуба су:

 ·         обезбеђење услова за играње стоног тениса и такмичење чланова такмичарских екипа;

 ·         стварање услова за тренинг и такмичење врхунских спортиста;

 ·         обезбеђење стручног рада са члановима клуба – такмичарима;

 ·         обезбеђење услова за рекреативно бављење стоним тенисом;

 ·         предузимање одговарајуће активности ради популарисања, унапређивања и омасовљења стонотениског спорта и праћења и упознавања својих чланова са међународним искуством у области стонотениског спорта;

 ·         заступање заједничких интересе чланова Клуба пред градским, државним и спортским органима и организацијама;

 ·         организовање стручног образовања и усавршавања руководећих и стручних радника;

 ·         остваривање непосредне сарадње са компанијама, школама и факултетима у циљу укључивања запослених, ђака и студената у рад Клуба, као и сарадњу са родитељима млађих чланова Клуба;

 ·         обезбеђивање материјално-финансијских средстава неопходних за рад Клуба;

 ·         организовање стонотениских и других спортских манифестација.

 Клуб може обављати и друге спортске активности, које се уобичајено врше уз основне спортске активности, као и спортске активности које служе основној спортској активности, у смислу стварања бољих услова за бављење стонотениским спортом.

 

ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

 Члан 6.

 Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом.

 Одредбе општих аката Клуба којима се утврђује или ствара дискриминација лица у њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништава су.

 У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

 

СТРУЧНИ РАД

 Члан 7.

 Стручни рад у Клубу могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту).

Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са законом и општим актима Клуба.

 

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 8.

 Клубом управљају његови чланови преко својих представника у органима Клуба.

 

ОРГАНИ КЛУБА

 Члан 9.

Органи Клуба су:

           Скупштина,

           Управни одбор

           Надзорни одбор

           ПредседникКлуба

           Директор клуба и

           Генерални секретар

 

СОЛИДАРНА ОДГОВОРНОСТ

 Члан 10.

 Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.

 Члан органа Клуба нема право гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о:

 1) покретању спора или одустајању од спора против њега;

 2) одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању;

 3) његовој одговорности или разрешењу.

 Члан органа Клуба нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са њим или на то да се спор између њега и Клуба поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес.

 

СКУПШТИНА

             Члан 11.

 Скупштина је највиши орган Клуба.

 Скупштину сачињавају сви чланови Клуба.

 Скупштина може да буде изборна и редовна.

                Члан 12.

Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године и на њој чланови Клуба бирају своје представнике у органима Клуба.

 Мандат чланова Скупштине је четири године и они могу бити поново бирани.

                Члан 13.

 Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.

 Скупштина доноси одлуке већином гласова од укупног броја присутних чланова осим у следећим случајевима:

          доношењу одлуке о избору: Председника клуба, Директора клуба, Управног одбора,  Надзорног одбора и Генералног секретара.
          донешењу одлуке о изменама и допунама Статута односно усвајању новог Статута клуба
          донешењу одлуке о престанку рада клуба.

 За доношење одлука из става 2. овог члана Статута, Скупштина доноси већином од укупног броја чланова.

               Члан 14.

Скупштина Клуба одлучује о:

 1)       усвајању, односно изменама и допунама статута Клуба;

 2)       усвајању финансијских планова и извештаја на предлог Директора Клуба;

 3)       избору, односно именовању и разрешавању лица овлашћеног за заступање;

 4)       удруживању у савезе;

 5)       статусним променама;

 6)       престанку рада Клуба;

 7)       избору и разрешењу Председника Скупштине, Подпредседника Скупштине, Председника Клуба, Директора клуба, Генералног секретара, чланова Управног и Надзорног одбора;

 8)       програму рада и развоја Клуба;

 9)       кодексима и другим правилима понашања;

 10)   годишњем извештају о раду клуба и његових органа;

 11)   располагању са непокретностима клуба;

 12)   о додели награда и похвалница заслужним члановима Клуба, на предлог Директора Клуба;

 13)   одређује изглед чланске карте клуба

 14)   даје аутентично тумачење одредаба Статута

 15)   другим питањима утврђеним законом и Статутом Клуба;

                Члан 15.

 Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње.

Скупштину сазива Председник Скупштине, на предлог Директора Клуба.

Скупштина се обавезно сазива на захтев Директора Клуба, Председника Клуба, Управног одбора, Надзорног одбора и најмање 1/4 чланова Клуба.

 Уколико председник Скупштине не сазове Скупштину по захтеву из става 3. овог члана, Скупштину може сазвати: Председник Клуба,  Директор Клуба, Управни, односно Надзорни одбор.

                Члан 16.

Радом Скупштине руководи Председник Скупштине, који се бира на период од четири године. Исто лице може бити бирано више пута за Председника Скупштине клуба. Скупштина такође бира и Подпредседника Скупштине на период од четири године. Исто лице може бити бирано више пута за Подпредседника Скупштине клуба.

На седницама Скупштине Клуба води се записник, који потписују Председник Скупштине, записничар и два оверивача записника из састава Скупштине клуба на крају седнице. Записник треба да садржи: број присутних чланова од укупног броја чланова клуба, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача.

У случају спречености Председника Скупштине, Скупштином председава Подпредседник Скупштине. У случају спречености и Подпредседника Скупштине, Скупштином могу да председавају: Председник клуба, Директор клуба илинајстарији, присутан члан Скупштине.

Начин рада Скупштине, одржавање реда на седницама, поступак гласања и одлучивања, као и друга питања од значаја за деловање овог органа, уређују се Пословником о раду Скупштине.

ПРЕДСЕДНИК КЛУБА

             Члан 17.

Председника Клуба бира Скупштина Клуба, из реда истакнутих спортских радника и спортиста, а на предлог директора Клуба, са мандатом од четири године.

Председник Клуба, представљаизаступа Клуб ускладусаЗакономиСтатутом Клуба.

Председник Клуба је истовремено по функцији и председник Управног одбора Клуба.

Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини клуба.

 Исто лице може бити више пута бирано за Председника Клуба

               Члан 18.

Председник Клуба:

1)       Представља Клуб пред одређеним органима и институцијама,

2)       Координира активности свих органа Клуба, старајући се о благовременом обављању свих послова и остваривању циљева и задатака Клуба,

3)       Организује, усмерава и координира сарадњу са надлежним државним и другим органима и организацијама,

4)       Помаже директору Клуба у свим пословима везаним за извршење финансијског плана Клуба,

5)       Обавља и друге послове по налогу Скупштине и директора Клуба, који су од интереса за пословање Клуба.

УПРАВНИ ОДБОР

               Члан 19.

Управни одбор је орган управљања Клуба, који обавља следеће послове:

 1)       Руководи радом Клуба између две седнице Скупштине,

 2)       У сарадњи са директором Клуба, разматра и утврђује предлог Статута Клуба, као и предлог Правилника о раду и пословању Клуба, који подноси Скупштини на усвајање,

 3)       Извршава одлуке Скупштине Клуба,

 4)       Доноси одлуке ради остваривања циљева Клуба утврђених овим Статутом и организује редовно обављање делатности Клуба,

 5)       У оквиру својих ингеренција, припрема предлоге одређених одлука за седнице Скупштине,

 6)       Одлучује о оснивању и гашењу привредних друштава, установа, агенција и других правних лица чији је оснивач СТК ”Црвена Звезда”,

 7)       Даје сагласност директору Клуба за закључивање уговора са појединим спортским стручњацима,

 8)       Одлучује о организовању спортских приредби и манифестација и учешћу Клуба у њима,

 9)       Именује стручне штабове и шефове стручних штабова такмичарске екипе,

 10)   Обавља и друге послове из делатности Клуба утврђене законом и овим статутом.

 Управни одбор може, ради обављања одређених послова из своје надлежности, образовати комисије и друга радна тела.

               Члан 20.

Управни одбор има седам чланова, укључујући Председника клуба које бира и опозива Скупштина.

Скупштина бира чланове Управног одбора на предлог директора Клуба и то из редова истакнутих друштвених и спортских радника, спортских стручњака и спортиста.

Избор за члана Управног одбора Клуба није везан за чланство у Скупштини Клуба.

Председника Управног одбора бира Скупштина Клуба, и он је уједно и председник Клуба, са одговарајућим личним надлежностима и делокругом послова независно од чланства у Управном одбору.

Управни одбор из реда својих чланова бира заменика председника, који у случају одсутности председника може обављати део његових функција.

               Члан 21.

Мандат чланова Управног одбора је четири године, с тим што се иста лица могу поново бирати на ову функцију.

 Мандат члана Управног одбора може престати и пре истека времена на које је изабран у следећим случајевима:

Ако члан Управног одбора поднесе оставку,

Ако Скупштина донесе одлуку о његовом опозиву, због кршења одредаба Статута и осталих општих аката Клуба, незаконитог и несавесног рада, честог неоправданог одсуствовања са седница Управног одбора или из других оправданих разлога.

              Члан 22.

Седнице Управног одбора сазива и заказује председник Управног одбора, односно председник Клуба.. Изузетно, ако је он спречен, седницу може заказати директор Клуба.

Управни одбор се обавезно сазива на захтев директора Клуба, Надзорног одбора или најмање три члана Управног одбора.

Седнице Управног одбора одржавају се по потреби.

              Члан 23.

Управни одбор пуноправно одлучује ако је седници присутно више од половине чланова.

 Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.

 Рад Управног одбора на седницама ближе се регулише Пословником о раду, који доноси Управни одбор.

НАДЗОРНИ ОДБОР

                Члан 24.

 Надзорни одбор је орган надзора над радом Клуба и обавља следеће послове:

 1)       Контролише финансијско пословање Клуба и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор,

 2)       Врши надзор над свим пословима Клуба,

 3)       Доноси Пословник о свом раду,

 4)       Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.

                  Члан 25.

 Надзорни одбор има три члана, које бира Скупштина Клуба из реда својих чланова, као и из реда експерата за поједине области, а на предлог директора Клуба.

 Надзорни одбор бира свог председника на првој конститутивној седници овог органа.

 Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године, с тим што иста лица могу бити поново бирана на исту функцију.

               Члан 26.

Надзорни одбор подноси извештај о својим активностима Скупштини Клуба, најмање једанпут годишње, приликом усвајања извештаја о раду Клуба.

 Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова својих чланова.

 Рад Надзорног одбора уређује се Пословником.

  ДИРЕКТОР КЛУБА

 Члан 27.

 Директора Клуба именује Скупштина Клуба, из редова истакнутих спортских радника или спортиста.

 За директора Клуба може бити именовано лице, које поред општих услова утврђених законом, испуњава и следеће посебне услове:

 1)       Да поседује високу или вишу стручну спрему без обзира на врсту и смер,

 2)       Да поседује активно знање енглеског језика,

 3)       Да има најмање три године радног искуства на пословима из области стонотениског спорта или других сродних спортова и спортских активности,

 4)       Да поседује одговарајуће стручне и организационе способности за обављање руководећих послова,

 5)       Да поседује висок степен информисаности у вези актуелних проблема развоја спорта, а посебно стонотениског спорта.

 Члан 28.

 Директор Клуба именује се на период од четири године, с тим што исто лице може бити више пута бирано на исту функцију.

 Директора Клуба именује Скупштина Клуба и за свој рад одговара Скупштини Клуба.

 Члан 29.

 У погледу вршења надзора над законитошћу рада Клуба, као и у погледу других права и обавеза које нису регулисане одредбама овог Статута, Директор Клуба има овлашћења која има Директор привредног друштва, у складу са одговарајућим законским прописима.

 Члан 30.

 Директору Клуба може престати функција по следећим основама:

 1.              Истеком мандата,

 2.              На основу оставке,

 3.              Разрешењем директора од стране Скупштине Клуба,

 4.              Наступањем сметњи за обављање функције директора у складу са законом.

  Директор може бити разрешен дужности од стране Скупштине у смислу става 1. тачка 3. овог члана Статута, у следећим случајевима:

 1)       Ако Скупштина утврди да послови који су ми поверени превазилазе његове способности и да се то негативно одражава на вршење пословодне функције, спортске и пословне резултате и односе у Клубу,

 2)       Ако у вршењу својих послова теже повреди законске прописе, неосновано одбија да извршава одлуке Скупштине или поступа очигледно противно тим одлукама,

 3)       Ако је услед спровођења одлуке или акта који је директор донео наступила знатнија штета за Клуб,

 4)       Ако услед неизвршавања или немарног вршења своје дужности, Клуб није могао да оствари план пословања или је остварење тог плана било знатно отежано.

 Члан 31.

 Директор Клуба обавља следеће послове:

 1.              Организује и руководи пословањем Клуба,

 2.              Заступа и представља Клуб у свим правним пословима пред надлежним

органима,организацијама и другим правним и физичким лицима,

 3.              Стара се о законитости рада Клуба и одговоран је за исто,

 4.              Одлучује о коришћењу финансијских средстава за текуће пословање Клуба и стара се о извршењу финансијског плана Клуба,

 5.              По потреби обавља послове из делокруга Скупштине и Управног одбора, које му повери Скупштина,

 6.              Предлаже основе пословне политике Клуба , програме развоја и дугорочне планове,

 7.              Доноси годишње и оперативне планове рада и пословања,

 8.              Извршава одлуке Скупштине Клуба којој је и одговоран за свој рад,

 9.              Организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и предузима мере за њихово унапређење,

 10.           Стара се о припремама седница органа Клуба и извршавању одлука и других аката тих органа,

 11.           Активно учествује у раду свих органа управљања Клуба, без права одлучивања,

 12.           Закључује појединачни колективни уговор у складу са Законом или доноси Правилник о раду, уколико не постоје услови за закључење колективног уговора,

 13.           Одлучује о ангажовању лица за обављање одређених послова у Клубу, о заснивању и престанку радног односа запослених и њиховој одговорности у вези са повереним им пословима,

 14.           Доноси Правилник о организацији послова и систематизацији радних места, као и друга општа акта Клуба, у складу са законом, осим оних чије доношење је у надлежности Скупштине Клуба,

 15.           Одлучује о целокупном пословању Клуба,

 16.           Бира представнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан,

 17.     Уз сагласност Управног одбора Клуба, закључује и потписује уговоре са појединим спортским  стручњацима,

 18.    Одлучује о службеним путовањима запослених у земљи,

 19.    Одлучује о службеним путовањима запослених у иностранство, уз сагласност Управног одбора,

 20.    Обавља и друге послове у складу са законом, статутом и другим општим актима Клуба.

 Члан 32.

 Директор Клуба може одређене послове из свог делокруга пренети на друга лица у клубу, у писаној форми, у складу са законом.

 У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених конкретних стручних послова, директор може, уз консултацију са председником Клуба, именовати стручне саветнике Клуба за поједине стручне области.

  ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

 Члан 33.

 Генералног секретара Клуба бира Скупштина Клуба, из реда истакнутих спортских радника и спортиста, а на предлог директора Клуба, са мандатом од четири године.

  Генерални секретар  обавља следеће послове:

 1.       Стара се о функционисању рада канцеларије клуба

 2.       Обавља све административне и друге функције од значаја за клуб складу са законом, статутом и другим општим актима Клуба.

 3.       Обавља и друге послове по налогу Скупштине и директора Клуба, који су од интереса за пословање Клуба.

 Генерални секретар Клуба, заступа Клуб ускладусаЗакономиСтатутом Клуба.

 Генерални секретар Клуба за свој рад одговара Скупштини клуба.

 Исто лице може бити више пута бирано за Генералног секретара Клуба

 ЧЛАНОВИ КЛУБА, ЊИХОВА ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ

Члан 34.

 Члан Клуба може бити свако лице које на задовољавајући начин може да извршава циљеве и задатке Клуба који проистичу из Статута Клуба.

 Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским прописима и правиима.

 Чланство се стиче потписивањем приступнице.

 Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

 Чланство у Клубу престаје дужом неактивношћу члана.

 Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина Клуба, на предлог директора Клуба .

 Члан 35.

 Скупштина Клуба доноси одлуку о пријему нових чланова у Клуб већином гласова присутних чланова.

Чланство у Клубу базира се на добровољном принципу. Да би неко лице постало члан Клуба, потребно је да директор Клуба сачини одговарајући предлог, који доставља Скупштини на разматрање и одлучивање.

 Када одређено лице стекне статус члана Клуба, оно има иста права као и остали чланови, потписује приступницу, добија чланску карту, и стиче право да учествује у раду органа Клуба и да обавља све друге активности везане за остваривање циљева због којих је Клуб основан.

 Члан 36.

 Чланови Клуба деле се на:

1. Редовне,

2. Помажуће и

3. Почасне.

 Сви чланови Клуба могу да бирају и да буду бирани у органе Клуба.

 Члан 37.

 Редовни чланови Клуба су:

·     Активни спортисти који се баве стонотениским спортом а на предлог Директора клуба,
·     Лица која се у Клубу баве организованим облицима рекреације,
·     Стручњаци који су ангажовани у Клубу,
·     Лица изабрана у органе Клуба,
·     Запослени у радном или уговорном односу са Клубом.

 Члан 38.

 Помажући чланови су правна и физичка лица која су спремна да повремено или трајно помажу Клуб у остваривању статутарних циљева и задатака.

 Помажући чланови имају право коришћења објеката Клуба и услуга стручних радника Клуба, под условима који се утврђују одлуком директора Клуба.

 Члан 39.

 За почасног члана Клуба може се именовати:

·                 Лице које је својим радом изузетно допринело раду и развоју Клуба,
·                 Спортиста који је остварио изванредне спортске резултате или изванредне резултате у редовном школовању,
·                 Лице које има изузетне заслуге за развој стонотениског спорта.

 Члан 40.

 Члан Клуба има следећа права:

 1)              Да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Клуба,

 2)              Да непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Клуба,

 3)              Да бира и буде биран у органе Клуба,

 4)              Да буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Клуба.

 Обавезе сваког члана Клуба су следеће:

 1)              Да активно доприноси остваривању циљева Клуба,

 2)              Да учествује, у складу са својим интересовањима, у активностима Клуба,

 3)              Да редовно плаћа Клубу чланарину,

 4)              Да у међусобним односима негује спортски морал и спортски дух,

 5)              Да се придржава реда и дисциплине у просторијама седишта Клуба, просторијама где се одржавају радни састанци и да беспрекорно гаји и чува углед Клуба.

 6)              Да обавља и друге послове које му повери Скупштина, Управни одбор или директор Клуба.

 Члан 41.

 Скупштина Клуба доноси одлуку о ускраћењу права неком члану Клуба, када за то постоје објективни разлози. По престанку разлога, Скупштина доноси одлуку о враћању одузетог права.

 Члан 42.

 Чланови Клуба обавезни су да плаћају месечну или годишњу чланарину у висини која се утврђује одлуком Управног одбора Клуба, а у циљу покрића заједничких трошкова.

 Сваки члан може да доведе у Клуб своје пословне пријатеље и чланове домаћинства.

 Члан 43.

 Својство члана Клуба престаје у следећим случајевима:

·                 Смрћу члана,
·                 На писани захтев члана,
·                 Одлуком Скупштине Клуба,
·                 Услед престанка рада Клуба.

 Члан 44.

 Скупштина Клуба доноси одлуку о престанку – искључењу члана Клуба, ако се утврди да члан више не испуњава услове утврђене Статутом за пријем у чланство Клуба или уколико закасни са плаћањем чланарине упркос писаној опомени. Одлука о искључењу члана Клуба доноси се већином гласова присутних чланова Скупштине.

 Члан 45.

 Чланови Клуба чије је чланство у Клубу престало, немају права на повраћај уплаћене чланарине.

 Престанком својства члана Клуба, престаје и мандат члана у органима и радним телима Клуба.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА ИЗМЕЂУ СПОРТИСТЕ И КЛУБА

 Члан 46.

 Спортиста има право да се у Клубу бави спортским активностима аматерски или професионално, у складу са спортским правилима.

 Професионални спортиста је лице које се бави спортским активностима у виду занимања у оквиру Клуба.

 Члан 47.

 Клуб и спортиста закључују уговор којим се ближе регулишу међусобна права, обавезе и одговорности, у складу са Законом о спорту и спортским правилима.

 Клуб је у обавези да обезбеди све потребне услове за безбедно бављење спортским активностима, као и одређени број спортских стручњака за вођење, планирање и евиденцију стручног рада.

 Спортиста је обавезан да се подвргне утврђивању опште и посебне здравствене способности и то у оквиру периода утврђеног планом и програмом Клуба, а најмање једанпут годишње, у складу са одлуком надлежног органа Клуба и спортским правилима.

ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА И УПРАВЕ КЛУБА

 Члан 48.

 Чланови Клуба дужни су да поштују одлуке свих органа управљања Клуба, а уједно и да врше контролу њиховог рада.

 Члан Клуба одговоран је Клубу за штету коју је проузроковао Клубу намерно или из крајње непажње.

 Члан 49.

Сваки члан органа управљања Клуба, одговоран је Клубу за савесно, стручно и квалитетно обављање своје функције.

Члан органа управљања Клуба који, доношењем одређене одлуке у оквиру својих овлашћења, проузрокује штету Клубу, одговоран је за исту, уколико је предметна одлука донета намерно или услед грубе непажње.

 Члан 50.

 Ако штету у смислу члана 47. и 48. овог Статута проузрокује више лица, свако лице је одговорно за део штете коју је проузроковало.

 Ако се за сваког појединачног члана Клуба, односно члана органа управљања Клуба, не може утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се да су сва лица која су учествовала у проузроковању штете подједнако одговорна и штету надокнађују у једнаким деловима.

 Ако је више чланова Клуба, односно чланова органа управљања Клуба, проузроковало штету учињену кривичним делом са умишљајем, за штету одговарају солидарно.

 Члан 51.

 Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и начин надокнаде исте, утврђује директор Клуба у сваком конкретном случају. У том смислу, директор је дужан да о насталој штети најпре сачини службену белешку у писаном облику која ће садржати податке о постојању штете, име и презиме лица за кога се претпоставља да је проузроковало штету, околности под којима је штета настала као и друге околности битне за утврђивање штете.

 Полазећи од службене белешке о насталој штети из става 1. Овог члана правилника, директор спроводи поступак за утврђивање узрока и висине штете, саслушава лице за које се претпоставља да је проузроковало штету, сведоке (уколико их има), а изводи по потреби и друге доказе од значаја за утврђивање штете и њене висине. О свим радњама које су спроведене у току поступка за утврђивање штете, након спровођења поступка сачињава се записник који садржи све релевантне податке.

 Ако се накнада штете не може утврдити у тачном износу или би утврђивање њеног износа проузроковало несразмерне трошкове, висина штете се утврђује у паушалном износу.

 Одлуку о висини штете доноси Скупштина Клуба, на предлог директора Клуба, узимајући у обзир све околности и одговарајуће општеприхваћене стандарде

 Ако се висина штете не може утврдити на напред наведени начин, односно ако је утврђивање висине штете изузетно тешко и компликовано и захтева одређена стручна знања, Клуб може донети одлуку да се изведе вештачење од стране вештака финансијске струке или друге одговарајуће струке.

 Члан 52.

 Одлука о висини штете доставља се члану Клуба, односно члану органа управљања Клуба, у писаном облику, са одговарајућим образложењем и позивом да се штета надокнади у року од 30 дана од дана достављања одлуке.

 Уколико лице за које се претпоставља да је проузроковало штету, не надокнади штету утврђену одлуком Скупштине Клуба у року од 30 дана од дана достављања одлуке, против тог лица покреће се поступак ради накнаде штете пред надлежним судом.

 Члан 53.

 Директор Клуба одговара Скупштини Клуба за штету коју проузрокује у вршењу својих овлашћења, уз спровођење поступка у складу са одредбама члана 52. и 53. овог Статута, који поступак спроводи председавајући Скупштине, председник Клуба или друго лице које одреди Скупштина.

 ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ

 Члан 54.

 Рад у Клубу може се организовати кроз различите облике органа и тела, као што су стручни и други савети, специјализовани сервиси , одбори, секретаријати, уско специјализовани клубови и сл., а на основу одлуке директора Клуба, у складу са текућим потребама пословања и интересима Клуба.

 САРАДЊА СА ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА,

УДРУЖИВАЊЕ У САВЕЗЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 Члан 55.

 Ради остваривања својих циљева и заједничких интереса својих чланова, Клуб успоставља контакте и сарађује са другим спортским организацијама, друштвима и савезима, као и осталим сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

 Клуб такође остварује сарадњу и са државним органима и организацијама, органима и организацијама општине и другим заинтересованим организацијама и појединцима.

 Члан 56.

 Клуб има право да се удружује у савезе удружења исте или сличне делатности, као и право да се удружује у међународне организације сличног карактера.

 Одлуку о удруживању у смислу става 1. овог члана Статута, доноси Скупштина Клуба већином гласова присутних чланова.

 Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у року од 30 дана, у складу са законом.

 СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

 Члан 57.

 Клуб стиче средства за обављање своје активности и остварење својих програмских циљева из следећих извора:

 1)       Доприноса (чланарине) његових чланова,

 2)       Накнаде за извршене услуге,

 3)       Прихода од обављања делатности у складу са законом,

 4)       Прихода сопствених предузећа,

 5)       Донација и спонзорства,

 6)       Буџетских средстава и

 7)       других облика стицања, у складу са посебним законским прописима

 Члан 58.

 Клуб може стицати приходе организовањем игара на срећу, у складу са законом.

 Клуб може стицати приходе и од обављања појединих делатности, као што су информисање и издаваштво, угоститељство и туризам, организовање приредби и сличних манифестација, обучавање заинтересованих лица и др., уз испуњење одговарајућих услова за обављање таквих делатности, који су утврђени посебним законским прописима.

 Члан 59.

 Средства из члана 57. овог Статута, користе се за покриће заједничких трошкова, закуп пословног простора, међусобне позајмице, добротворне сврхе, као и за друге сврхе у складу са текућим потребама пословања Клуба, и одлуком Скупштине Клуба.

 Члан 60.

 Клуб има свој текући рачун код пословне банке.

 Пословање преко текућег рачуна у смислу става 1. Овог члана обавља се ради уплате одговарајућих износа на име чланарине или паушално према одлукама Скупштине, ради покрића нужних трошкова (закупнина, струја, вода, комуналије, телефон, канцеларијски материјал и други уобичајени трошкови), затим позајмице међу члановима и ради реализације других послова од значај за рад Клуба у складу са Законом.

 Материјално-финансијско пословање и евиденција средстава Клуба, уређује се посебним општим актом Клуба.

 Члан 61.

 Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.

 Клуб може променити намену спортског објекта којим располаже само у изузетним случајевима и под условима утврђеним Законом о спорту.

 Клуб има право да објекте и средства којима располаже, односно користи, уступи на коришћење члановима Клуба, под условима утврђеним одлуком Скупштине Клуба, на предлог директора Клуба.

 Члан 62.

 Висину чланарине, начин и рокове плаћања исте, утврђује Управни одбор Клуба.

 Чланови клуба који су у радном одлусу у Клубу, не плаћају посебну чланарину.

АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

               Члан 63.

 Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком. Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије.

 Сви чланови Клуба су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Стонотениског савеза Србије.

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА

 Члан 64.

 Јавност рада Клуба обезбеђује се на следеће начине:

 1)       Јавним одржавањем седница органа и тела и других скупова у Клубу,

 2)       Објављивањем информација о раду Клуба и његових органа путем интернет сајта Клуба

 3)       Одговарајућих одлука, упутстава и других писмена на огласној табли Клуба,

4)       Сарадњом са средствима јавног информисања путем одржавања конференција за штампу и сличних облика комуникације,

 5)       Издавањем часописа Клуба, чији садржај и назив утврђује Скупштина Клуба, на предлог директора.

 Члан 65.

 Органи и тела Клуба могу у изузетним случајевима искључити или ограничити јавност конкретне седнице или скупа, када је у питању разматрање документа или података поверљиве природе као и у другим оправданим случајевима.

 Члан 66.

 Представник Клуба који даје податке и информације у вези са радом Клуба, одговоран је за њихову тачност.

 Ставове Клуба, односно његових органа и тела, могу да заступају и износе у јавности само изабрани функционери Клуба.

ЕВИДЕНЦИЈЕ КЛУБА

               Члан 67.

Клуб води базичне евиденције својих чланова (књига чланова), спортских објеката, врхунских спортиста стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о спорту.

 Клуб се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове спорта.

Спортски стручњаци у клубу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на начин одређен одлуком Управног одбора Клуба.

 У клубу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада. Начин израде планова одређује Управни одбор Клуба.

 ОПШТА АКТА КЛУБА

 Члан 68.

 Општа акта Клуба су:

·                 Статут Клуба,
·                 Правилници,
·                 Пословници и
·                 Одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

 Члан 69.

 Основни нормативни акт Клуба је Статут, којим се уређују унутрашњи односи и организација Клуба. Остали нормативни акти Клуба доносе се по потреби и морају бити у сагласности са Статутом.

 Сва нормативна акта Клуба, осим Статута и Правилника о раду и пословању Клуба (које доноси Скупштина), доноси директор Клуба. Нормативна акта морају бити у сагласности са Статутом Клуба. У случају несагласности, примениће се одредбе Статута Клуба.

 Појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Клубу, морају бити у складу са Статутом и осталим општим актима Клуба.

 Члан 70.

 Иницијативу за доношење новог Статута Клуба, односно за његове измене и допуне, могу поднети: директор Клуба, Управни одбор, или најмање 50% чланова Клуба.

 Иницијативу за доношење новог Статута Клуба односно измена и допуна истог, у смислу става 1. овог члана Статута, разматра Управни одбор у сарадњи са директором Клуба, након чега се утврђује предлог Статута који се подноси Скупштини Клуба на усвајање.

 У хитним случајевима, директор Клуба има право да упути Скупштини предлог за измене и допуне Статута и без спровођења процедуре утврђене ставовима 1.и 2.овог члана Статута.

 ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА

 Члан 71.

 Клуб може престати са радом само на основу разлога предвиђених Законом или на основу Одлуке Скупштине Клуба.

 Одлуку о престанку рада Клуба доноси Скупштина Клуба, већином гласова укупног броја чланова.

 Члан 72.

 У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба прелази на чланове сразмерно улагањима.

 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

               Члан 73.

 Општи акти и рад Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Статута.

 До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.

               Члан74.

 Постојећи органи Савеза (Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Председник Клуба, Директор клуба, радна тела и именована лица настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно именовани.

Члан 75.

 Статут Клуба ступа на снагу осмог дана од дана његовог усвајања.

Члан 76.

 Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут усвојен на седници Скупштине Клуба дана 18. октобра 2005. године.

 

У Београду, 26. јануара 2012. године

  PREDSEDNIK SKUPŠTINE

 Aleksandar Stipanović

Vrh strane

Naša himna

speaker_volume-128

Poen za titulu

film_clip_movie_timestamp-128

Naši sponzori

DunavosiguranjeLogoMali

MARKOP MaliLogo

ButterflyLogoMali

KnezLogo