Sistematizacija radnih mesta

Стонотениски клуб
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА”
Б  Е  О  Г  Р  А  Д
Љутице Богдана 1- a

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

 О  OРГАНИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

 

Београд , 2006. године

            На основу одредаба члана 24. Закона о раду Републике Србије (Службени гласник РС бр. 24/2005 и 61/05), те одредаба члана 33. тачка 14. Статута Стонотениског Клуба ”ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” из Београда, директор Стонотениског Клуба ”ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” из Београда – Тасковић Слободан,  дана 23.01.2006. године донео је

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА ”ЦРВЕНА ЗВЕЗДА”

 

О П Ш Т Е  О Д Р Е Д Б Е

 Члан 1.

          Правилником о организацији послова и систематизацији радних места Стонотениског клуба ‘‘ЦРВЕНА ЗВЕЗДА’’ из Београда, регулишу се: питања унутрашње организације послова клуба, систематизација радних места, опис послова сваког радног места као и врста и степен стручне спреме, потребна знања и способности и други посебни услови за рад на одређеном радном месту,  број извршилаца који се захтева за одређено радно место, као и друга питања утврђена законом и другим општим актима Стонотениског клуба ”ЦРВЕНА ЗВЕЗДА”.

 1. Радно место

Члан 2.

          Под појмом радног места у смислу одредаба овог Правилника, подразумевају се одређени послови и задаци у оквиру процеса рада, утврђени као сталан садржај рада једног или више запослених.

          Организациона шема – систематизација радних места, са подацима о стручној спреми и броју извршилаца, налази се у прилогу овог Правилника и чини његов саставни део.

 2. Систематизација радних места

Члан 3.

          Систематизација радних места се утврђује у складу са природом делатности, потребама процеса рада и другим условима рада на бази постављене организације послова.

          Организација послова се утврђује према текућим и перспективним потребама Клуба, плановима рада и развоја, као и на основу реалних економских могућности.    

3. Организација процеса рада

Члан 4.

          Радна места у Стонотениском клубу ‘‘ЦРВЕНА ЗВЕЗДА’’, утврђују се у оквиру Клуба као јединствене организационе целине, и то према врсти послова који се обављају у Стонотениском клубу, а систематизују се, према степену сложености, почев од најсложенијих до најједноставнијих послова.

          Радна места систематизована у складу са одредбама овог Правилника, представљају организациону поставку планираних активности Клуба у складу са перспективним потребама и плановима рада и развоја, и иста не морају бити попуњена, већ се попуна радних места, односно заснивање радног односа за обављање послова конкретног радног места, врши у складу са текућим потребама процеса пословања Клуба, а на основу одлуке директора Клуба.

П О С Е Б Н Е  О Д Р Е Д Б Е  

1.      Начин попуне слободних радних места

Члан 5.

          У случају да постоји потреба за попуном одређеног радног места утврђеног организационом шемом процеса пословања у складу са одредбама овог Правилника, а које радно место је било упражњено или је постало упражњено из разлога што је запосленом који је обављао послове датог радног места престао радни однос, директор Клуба доноси одлуку о потреби заснивања радног односа, којом одлуком се утврђује и начин заснивања радног односа, тј. да ли ће се претходно спровести јавно оглашавање или ће се радни однос засновати без претходног оглашавања.

         На основу одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим, врши се пријава потребе за заснивањем радног односа надлежној Организацији за послове запошљавања.

          Након пријаве потребе за заснивањем радног односа, радни однос се заснива са одређеним лицем закључивањем уговора о раду, у складу са Законом, Општим колективним уговором и Правилником о раду  Стонотениског клуба  ‘‘ЦРВЕНА ЗВЕЗДА’’.

2.    Распоређивање запослених на одговарајуће радно место

Члан 6.

          Расподелу послова у односу на сваког појединог извршиоца посла, врши директор Клуба, односно непосредни руководилац, уколико су у Стонотениском клубу формиране посебне организационе целине.

          Распоређивање запослених са једног места на друго врши директор Клуба, када се за исто укаже потреба, а у складу са одредбама Закона о  раду и Правилника о раду Стонотениског клуба ‘‘ЦРВЕНА ЗВЕЗДА’’.

3.      Услови за пријем и распоређивање на одређено радно место

Члан 7.

          За пријем и распоређивање на одређено радно место, запослени мора да испуњава одговарајуће опште законске услове као  и посебне услове утврђене одредбама овог Правилника.

              Као посебни услови сматрају се:

          Стручна спрема,

          Потребно радно искуство – практично знање,

          Потребна посебна знања и радна способност,

          Посебни услови у погледу здравственог стања,

          Посебни психофизички услови.       

4.      Стручна спрема

Члан 8. 

     Стручна спрема је продукт образовања у верификованим васпитно-образовним организацијама. Стручна спрема се разврстава по степенима.

       Потребна стручна спрема утврђује се прописивањем смера или струке, односно врсте завршене школе. Под прописаним смером или струком, односно врстом завршене школе, подразумевају се сва занимања, односно профили, звања и сл. која су одговарајућом номенклатуром сврстана у односну струку, смер или звање које се стиче по завршеној прописаној школи.

        Као услов у погледу врсте стручне спреме за поједина радна места може се утврдити и било која врста стручне спреме, у ком случају се испуњеност услова оцењује према степену стручне спреме без обзира на врсту.

5.      Радно искуство

Члан 9. 

      Радно искуство као посебан услов за заснивање радног односа представља време које је радник провео на раду обављајући послове уско везане за степен и врсту стручне спреме коју поседује, односно на пословима који су по својој природи слични  пословима радног места за које се заснива радни однос, ако је то овим Правилником посебно предвиђено.

6.      Посебна знања и способности

Члан 10.

         Под посебним  знањима  и способностима подразумевају се знања, вештине и друга својства радника која су неопходан услов за успешно или безбедно обављање послова одговарајућег радног места, као што су нарочито: посебан стручни испит, знање страног језика, познавање рада на рачунару, посебна здравствена способност, одређене године живота и др.

7.   Заснивање радног односа са приправницима

Члан 11.

         У Стонотениском клубу се за обављање послова појединих радних места може засновати радни однос са приправницима.

          Под приправником у смислу овог Правилника сматра се лице које први пут заснива радни однос, у својству приправника,  за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено законом или овим Правилником.

          За време приправничког стажа, приправник има право на зараду и сва друга права по основу радног односа, у складу са законом, Правилником о раду Стонотениског клуба ‘‘ЦРВЕНА ЗВЕЗДА’’ и Уговором о раду који закључују Клуб, у својству послодавца, и лице које се запошљава у својству приправника.

8.      Пробни рад  

Члан 12.

     За поједина радна места може се утврдити пробни рад као посебан услов рада за пријем у радни однос.

     Пробни рад може трајати најмање месец дана, а највише 6  месеци. Пробни рад се не може утврдити за приправника.

      У току пробног рада послодавац и запослени могу да откажу уговор о раду са отказним роком. Отказни рок износи 5 радних дана.

    Стручне и друге способности запосленог на пробном раду утврђује директор клуба или непосредни руководилац дотичног запосленог, кога за то овласти директор.

       На основу процене стручних и других способности  запосленог на пробном раду у смислу става 2. Овог члана правилника, директор одлучује о заснивању или престанку радног односа за дотичног запосленог.

    Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне способности, престаје радни однос даном истека рока одређеног уговором о раду.

П Р Е Л А З Н Е   И   З А В Р Ш Н Е   О Д Р Е Д Б Е

Члан 13.

    Права, обавезе и одговорности запослених у погледу заснивања радног односа, распоређивања радника, права радника за чијим радом је престала потреба, радног времена, престанка радног односа, као и друга питања из области рада и радних односа, уређују се Правилником о раду, у складу са законом.

Члан 14.

       Oвај Правилник, у складу са одредбама закона и Статута Стонотениског клуба ‘‘ЦРВЕНА ЗВЕЗДА’’,   доноси директор клуба. 

Члан 15. 

     Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења и потписивања од стране директора Стонотениског клуба ”ЦРВЕНА ЗВЕЗДА”.

                                                                                   Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р

                                                            СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА   ‘‘ЦРВЕНА ЗВЕЗДА’’

                                                                               ТАСКОВИЋ СЛОБОДАН

 ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕСА РАДА

СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА ‘‘ЦРВЕНА ЗВЕЗДА’’  

 

Редни број

 Назив радног места

 Стручна спрема

Радно  Искуство

Посебни услови

Број Извршилаца

1.

 Директор клуба

 ВСС – VII-1 степен

ВШС – VI степен

 3 године

 Знање Једног

Светског језика

1

 

2.

 


Генерални секретар

 ВСС – VII-1 степен

ВШС – VI степен

 2 године

 

 Пробни рад

Познавање једног светског језика

Рад на рачунару

1

 

3.

 Административни референт

 ССС – IV степен

1 година

Пробни рад

Рад на рачунару

1


4.


Руководилац рачуноводства

 ВСС – VII-1 степен

ВШС – VI степен

ССС – IV степен

 3 године

 Пробни рад

Рад на рачунару

1

5.

 Референт ликвидатуре и благајне

 ССС – IV степен

1 година

Пробни рад

Рад на рачунару

 1

6.

 Тренер

 ССС – IV степен

 3 године

 Пробни рад

 1

 

7.

 

Играч

 ССС – IV степен

Осмогодишња

Школа – II степен

3 године активног бављењa спортом

 Пробни рад

 

 4

 

8.

 

 Курир – помоћни радник

 Осмогодишња

Школа – II степен

 Са или

Без радног

Искуства

 Пробни рад

 1

ОПИС ПОСЛОВА РАДНИХ МЕСТА

 И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ИСТИХ

 1.      ДИРЕКТОР КЛУБА 

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

 Организује и руководи пословањем Клуба, координира све активности, послове и задатке у оквиру пословања и процеса рада клуба, те одлучује о целокупном пословању Клуба,

Заступа и представља Клуб у свим правним пословима пред надлежним органима, организацијама и другим правним и физичким лицима, стара се о законитости рада Клуба и одговоран је за исто.

Одлучује о коришћењу финансијских средстава за текуће пословање Клуба и стара се о извршењу финансијског плана Клуба.

Извршава одлуке Скупштине Клуба, којој је и одговоран за свој рад. По потреби обавља послове из делокруга Скупштине и Управног одбора, које му повери Скупштина Клуба.

Предлаже основе пословне политике Клуба, програме развоја и дугорочне планове, доноси годишње и оперативне планове рада и пословања.

Организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и предузима мере за њихово унапређење.

Стара се о припремама седница органа Клуба и извршавању одлука и других аката тих органа.

Активно учествује у раду свих органа управљања клуба, без права одлучивања.

Закључује појединачни колективни уговор у складу са Законом или доноси Правилник о раду,  уколико не постоје услови за закључење колективног уговора.

Одлучује о ангажовању лица за обављање одређених послова у Клубу, о заснивању и престанку радног односа запослених и њиховој одговорности у вези са повереним им пословима.

Доноси Правилник о организацији послова и систематизацији радних места, као и друга општа акта Клуба, у складу са Законом, осим оних чије доношење је у надлежности Скупштине Клуба.

Бира представнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан.

Уз сагласност Управног одбора Клуба, закључује и потписује уговоре са појединим спортским  стручњацима.  

Одлучује о службеним путовањима запослених у земљи као и службеним путовањима у иностранство, уз сагласнoст Управног одбора.

Обавља и друге послове у складу са законом, статутом и другим општим актима Клуба.

У  С  Л  О  В  И :

1.      Висока стручна спрема – VII-1 степен стручности или виша стручна спрема – VI степен, без обзира на врсту и смер;

2.      Активно знање енглеског језика,

3.      Најмање три године радног искуства на пословима из области стонотениског спорта или других сродних спортова и спортских активности,

4.      Поседовање одговарајућих стручних и организационих способности за обављање руководећих послова,

5.      Поседовање високог степена информисаности у вези актуелних проблема развоја спорта, а посебно стонотениског спорта.

 2. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

ОПИС ПОСЛОВА :

Стара се координацији рада свих органа Клуба, организује и обавља све стручне, административне, кадровске и опште послове за потребе Клуба, водећи рачуна о законитости пословања Клуба. 

Стара се о благовременом извршавању циљева и задатака Клуба у периоду између две седнице Управног одбора Клуба.

Прати и проучава законске прописе, посебно из области делатности Клуба, те у сарадњи са директором Клуба сачињава предлоге уговора, аката и докумената које доноси и потписује директор или усваја Управни одбор Клуба, као и предлоге свих нормативних аката за потребе пословања Клуба.

Активно учествује у креирању кадровске политике и стара се о спровођењу закона у остваривању свих права, обавеза и одговорности запослених.

У сарадњи са директором и председником Управног одбора, учествује у припреми седница Управног одбора, као и седница Скупштине Клуба, достави позива и материјала, те сређивању и архивирању записника са седница и извршењу одлука.

У одсуству административног референта, или ако то радно место није попуњено, обавља и неопходне послове из делокруга послова тог радног места.

Обавља и друге послове по налогу директора Клуба, коме је и одговоран за свој рад.

У  С  Л  О  В  И :

1.   Висока стручна спрема – VII-1 степен стручности или виша стручна спрема – VI степен, правне или друге струке;

2.      Радно искуство од најмање 2 године на истим или сличним пословима,

3.      Познавање једног светског језика,

4.      Познавање рада на рачунару,

5.      Пробни рад у трајању од два  месеца.

Број извршилаца : 1 

3.  АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФЕРЕНТ

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

Обавља комплетне секретарске послове, пре свега за потребе директора клуба, заказује пријем код директора, прима и најављује странке директору и обавља све остале послове везане за посете странака, укључујући и послуживање истих.

Води кореспонденцију у име директора и саставља белешке на састанцима директора са запосленима и странкама.

Обавља телефонске разговоре за потребе директора, прима телефонске позиве и поруке, прима и заводи пошту, копира документацију и рукује телефакс апаратом.

Води деловодни протокол, припрема и заводи писани материјал, доставља и експедује пошту. Архивира документацију и задужен је за чување исте.

Обавља све административно-техничке послове у вези здравственог и пензијског осугурања запослених.

Води евиденцију о одсуствовањима запослених, ради решења о коришћењу годишњих одмора и одсустава, обавља послове у вези здравственог и пензијског осугурања запослених, води и друге потребне евиденције из области радних односа, у складу са законом.

Требује канцеларијски материјал за потребе директора и осталих служби и брине о свим материјално-техничким средствима за потребе Клуба. Евидентира изношење материјала из клуба.

Прекуцава на компјутеру или писаћој машини све текстове за потребе директора и осталих запослених у Стонотениском клубу.

Савесно извршава све своје послове посебно водећи рачуна о угледу Клуба.

Обавља и друге послове по налогу директора Клуба, коме је и одговоран за свој рад.

У  С  Л  О  В  И :

1.   Средња стручна спрема – IV степен стручности, без обзира на врсту и смер,

2.   Познавање рада на рачунару

3.    Годину дана радног искуства на истим или сличним пословима

4.   Пробни рад у трајању од месец дана

Број извршилаца : 1    

4.  РУКОВОДИЛАЦ РАЧУНОВОДСТВА

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

Организује послове рачуноводства у смислу законских прописа, одредаба Статута клуба, Правилника о рачуноводству, те других општих аката, упутстава и наређења.

Координира рад послова рачуноводства са свим другим пословима у Стонотениском клубу.

Стара се и одговара за извршење свих послова из делокруга рада финансијских и књиговодствених послова преко одговарајућих радника задужених за оређене послове.

Прати све законске прописе из области финансијско-материјалног пословањаи рачуноводства и организује њихову непосредну примену.

Контира целокупну књиговодствену документацију и одговара за исправност и законитост књиговодствених исправа.

Потписује сва новчана документа на основу којих се заснивају пословне промене и даје налоге за књижење потписивањем контиране документације. По потреби сложене и значајније промене лично контира за књижење.

Ради периодичне обрачуне и завршне рачуне и одговара за њихову квалитативну и квантитативну израду у прописаном року.

Контролише и одржава ажурност књиговодствене документације  до степена дневне ажурности.

Води евиденцију пореза на промет, врши обрачун пореза, даје налоге за плаћање и повраћај, врши обрачун пореза и доприноса из дохотка, зајмова и осталих средстава према законским прописима.

Води планске послове клуба и израђује финансијске планове. Води послове анализе и ради на анализи пословања клуба, ради извештаје о финансијском пословању клуба у циљу информисања органа управљања и запослених сагласно прописима који регулишу ту материју.

Обезбеђује благовремену наплату потраживања и исплату обавеза.

Организује послове годишњег пописа имовине и обавеза клуба, даје предлоге за образовање пописних комисија, доноси упутство о попису и обавља друге послове везане за попис у складу са одговарајућим законским прописима.

Организује евиденцију инструмената плаћања између учесника у платном промету и реализацију инструмената. Одговара за исплату обавеза и наплату потраживања, као и реализацију инструмената плаћања преко одговорног референта.

Контактира са банкама у циљу обезбеђења финансијских средстава, израђује елаборате и захтеве за одобрење кредита од стране банака.

Води девизно пословање и прати прописе о девизном пословању.

Израђује рачуноводствене прегледе и информације везане за преглед часова и исплаћених бруто и нето зарада, као и остале податке везане за исплату зарада.

Одговоран је за правилну примену законских прописа, ажурно и квалитетно извршавање послова и радних задатака из делокруга свог рада.

У  С  Л  О  В  И :

1.    Висока стручна спрема – VII –1  степен стручности економског смера и положен стручни испит или признато звање овлашћеног рачуновође, виша стручна спрема – VI степен стручности економског смера и положен стручни испит или признато звање самосталног рачуновође или средња стручна спрема – IV степен стручности економског смера и положен стручни испит или признато звање рачуновође,

2.      Најмање три године радног искуства на пословима рачуноводства,

3.      Познавање рада на рачунару

4.      Да је држављанин СРЈ,

5.  Да није кажњаван за кривична дела која га чине недостојним за обављање послова из области рачуноводства,

6.      Пробни рад у трајању од 3 месеца.

Број извршилаца : 1 

5.  РЕФЕРЕНТ ЛИКВИДАТУРЕ И БЛАГАЈНЕ

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

Обавезан је да дневно и уредно води благајнички извештај и  рши редовну уплату пазара.

Врши обрачун и уплату хонорара по уговору о делу, као и исплату зарада запослених.

Уредно води евиденцију инструмената плаћања као и евиденцију о потрошачким кредитима  запослених у Стонотениском клубу.

Куца вирмане, спискове, спецификације, дописе и друга писмена везана за послове рачуноводства.

Сарађује са банкама и другим организацијама у циљу обезбеђења несметаног финансијског пословања.

Учествује у изради финансијских извештаја, као и у изради и подношењу извештаја о пословању, по налогу руководиоца рачуноводства.

Извршава и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора клуба, којима је и одговоран за свој рад.

У  С  Л  О  В  И :

1.      Средња стручна спрема – IV степен стручности економске струке,

2.      Радно искуство од најмање годину дана на истим или сличним пословима и задацима,

3.      Познавање рада на рачунару,

4.      Пробни рад у трајању од месец дана.

Број извршилаца: 1

6. ТРЕНЕР

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

Стара се о организацији обављања спортских активности у оквиру Клуба, како у области врхунског тако и рекреативног стонотениског спорта.

Обавља тренерске послове у оквиру Клуба, организујући систематски рад са играчима у циљу припрема за учешће на домаћим и међународним такмичењима.

У обављању своје функције и организовању тренинга и осталих спортских активности, води рачуна о поштовању спортских правила и безбедности играча и осталих активних спортиста клуба.

Организује припреме за младе перспективне спортисте.

Остварује спортску сарадњу са осталим домаћим стонотениским клубовима, спортским организацијама, друштвима и савезима, као и иностраним клубовима и организацијама таквог типа.

Планира и води евиденцију свог стручног рада са играчима и осталим активним спортистима Клуба.

Води евиденцију и стара се о редовном подвргавању играча и осталих активних спортиста редовним и посебним лекарским прегледима, у складу са планом и програмом рада Клуба.

Води рачуна о неговању и поштовању спортског морала и спортског духа у међусобним односима играча, као и приликом организовања мечева са другим клубовима.

Учествује у стручним активностима Клуба, разматра стручна питања од интереса за рад Клуба и даје предлог надлежним органима Клуба за предузимање мера и активности на побошању стручног рада у Клубу, ради што ефикаснијег остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим актима и одлукама органа Клуба.

У обављању свих својих активности стара се о очувању спортског и друштвеног угледа Клуба.

У  С  Л  О  В  И:

1.   Средња стручна спрема – IV степен стручности, без обзира на врсту и смер,

2.   Доказане стручне и организационе способности за обављање послова тренера,

3.   Најмање 3 године радног искуства на тренерским пословима

4.   Пробни рад у трајању од два месеца

Број извршилаца : 1

7.  ИГРАЧ

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

Активно се бави спортским активностима из области стонотениског спорта.

Дужан је да редовно долази на тренинге и мечеве Клуба, те да активно учествује у мечевима, у складу са потребама Клуба и по налогу и на позив тренера Клуба.

Под руководством и у складу са интрукцијама тренера, учествује у организованом систематском раду  заједно са осталим играчима, ради припрема за учешће на домаћим и међународним такмичењима.

Приликом тренинга, мечева као и у току обављања свих осталих спортских активности у оквиру Клуба, дужан је да води рачуна о поштовању спортских правила и сопственој безбедности.

Води рачуна о стању опреме коју користи као играч Клуба и требује потребну опрему.

На захтев тренера, а у складу са планом и програмом рада Клуба, дужан је да се редовно подвргава свих потребним лекарским прегледима.

Води рачуна о неговању и поштовању спортског морала и спортског духа у међусобним односима са осталим играчима, као и приликом организовања мечева са другим клубовима.

У обављању свих својих активности стара се о очувању спортског и друштвеног угледа Клуба.

У  С  Л  О  В  И:

1.  Средња стручна спрема – IV степен стручности, без обзира на врсту и смер или завршенаосмогодишња школа – II степен стручности,

2.   Најмање 3 године активног бављења стонотениским спортом

3.   Пробни рад у трајању од два месеца

Број извршилаца : 4

8.  КУРИР – ПОМОЋНИ РАДНИК

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

Обавља све физичке и друге помоћне послове у Стонотениском клубу, а посебно оне везане за пријем, ускладиштење, чување и издавање спортске опреме и материјала.

Помаже у набавци опреме и материјала за потребе клуба, по потреби лично набавља робу и материјал и доставља из надлежним службама клуба.

Обавља све курирске послове у Стонотениском клубу.

Доноси пошту у клуб, односи пошту која се одашиље из клуба и предаје исту надлежној служби ПТТ, односно директно одређеним органима, организацијама, предузећима и другим надлежним органима по налогу директора или лица овлашћеног од стране директора клуба.

Ради једноставније поправке уређаја у пословним просторијама клуба.

У недостатку другог ангажованог лица ради на одржавању хигијене у пословним просторијама клуба.

Обавља и друге помоћне послове у Стонотениском клубу по налогу директора или лица које он овласти.

У  С  Л  О  В  И:

1.      Завршена осмогодишња школа – II степен стручности,

2.      Са или без радног искуства.

3.      Пробни рад у трајању од месец дана.

Број извршилаца : 1

 

                                                                          Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

                                  СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

 Vrh strane

Naša himna

speaker_volume-128

Poen za titulu

film_clip_movie_timestamp-128

Naši sponzori

DunavosiguranjeLogoMali

MARKOP MaliLogo

ButterflyLogoMali

KnezLogo